juni 27, 2018

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ter Heijde Runners: het in enig jaar onder verantwoordelijkheid van de Atletiekvereniging Olympus ’70, gevestigd in het Westland, Galgeweg 35, 2671 MR, Naaldwijk, te organiseren Ter Heijde Runners loopproject.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Ter Heijde Runners loopproject.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het Ter Heijde Runners loopproject.
 4. Organisator: de door de Atletiekvereniging Olympus ‘70 aangewezen vertegenwoordiger waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
 5. Organisatie: de organisator, de trainers en de begeleidende staf.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan het Ter Heijde Runners loopproject is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de organisator voor het Ter Heijde Runners loopproject vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
 2. De deelnemer mag aan het Ter Heijde Runners loopproject slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. De deelname aan het Ter Heijde Runners loopproject geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het Ter Heijde Runners loopproject deel te laten nemen.
 4. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de organisator over te dragen aan een derde.
 5. Indien de deelnemer verhinderd is aan het Ter Heijde Runners loopproject deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij het aanmelden als lid van de Atletiekvereniging Olympus ’70 na de inschrijving van de deelnemer aan het Ter Heijde Runners loopproject, vindt geen gedeeltelijke restitutie van inschrijfgeld plaats. Ook andere betalingen op grond van de overeenkomst worden niet gerestitueerd.
 6. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Ter Heijde Runners loopproject geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats onder aftrek van administratiekosten ter grootte van €10,–. Onder inschrijfgeld wordt niet verstaan een eventuele donatie van een aan het Ter Heijde Runners loopproject verbonden goed doel. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
 7. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Ter Heijde Runners loopproject voortijdig te beëindigen. In dit geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De laatste twee volzinnen van lid 6 zijn eveneens van toepassing.
 8. Een besluit van de organisator om het Ter Heijde Runners loopproject geen doorgang te laten vinden dan wel voortijdig te beëindigen, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten, zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Atletiekvereniging Olympus ’70 ter zake van die schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Ter Heijde Runners loopproject.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich voldoende heeft voorbereid op het Ter Heijde Runners loopproject. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Ter Heijde Runners loopproject sportmedisch te laten keuren.
 5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Ter Heijde Runners loopproject. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Sponsors van het Ter Heijde Runners loopproject en de gemeente(n) waarin het Ter Heijde Runners loopproject plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4: Portretrecht

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Ter Heijde Runners loopproject gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Uiteraard kan deze toestemming ingetrokken worden, waarna op de desbetreffende afbeeldingen de deelnemer onherkenbaar wordt gemaakt. Het intrekken van de toestemming kan gedaan worden door een email te sturen naar info@terheijderunners.nl.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand en worden gebruikt gedurende de looptijd van het project door de organisatie. Na afloop van het project worden alle gegevens vernietigd, met uitzondering van de voornaam en emailadres. Zie hiervoor lid 2.
 2. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de voornaam en e-mailadres voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan per e-mail deze toestemming in te trekken; de organisator zal het verzenden vervolgens staken. Na het einde van het project wordt de voornaam en het e-mailadres nog twee keer gebruikt voor het versturen van een uitnodiging voor het Lopersproject en een uitnodiging van het Ter Heijde Runners loopproject van het opvolgende jaar. Na het versturen van deze uitnodigingen worden alle bekende voornamen en e-mailadressen verwijderd.